اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 8,089,571,804,625 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 319,821,768 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 320,131,331 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 321,945,026 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,294

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

احسان اله حيدري فتسمي، قاسم آزاد، سيد احسان صالحي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad