جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,013,177 90.42 9,063,813 95.87 8,817,017 97.26 8,367,598 97.68
اوراق مشارکت 63,472 2.85 9,485 0.1 12,588 0.14 23,285 0.27
سپرده بانکی 114,928 5.16 277,034 2.93 146,337 1.61 89,133 1.04
وجه نقد 12 0 93 0 5 0 5 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 34,761 1.56 103,477 1.09 89,295 0.99 86,431 1.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 795,909 35.75 3,770,556 39.88 3,775,926 41.65 3,690,394 43.08