دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري آگاه 900 %90.00
2 عباس اسپيد 50 %5.00
3 مصطفي بياتي 50 %5.00