پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه

احتراماً؛

مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه در اندازه بزرگ و با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ٢٠ درصد از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و تاریخ پذیره نویسی از روز دوشنبه مورخ ٠٧/١٢/١٣٩١ تا پایان روز پنجشنبه مورخ ١٧/١٢/١٣٩١ میباشد.

مشخصات حسابهای بانکی صندوق:
بانک شماره حساب شماره شبا
پاسارگاد ١-١١٠٥٢٠٦٦-١١٠-٢٠١ ١٠٠٥٧٠٠٢٠١١١٠١١٠٥٢٠٦٦٠٠١IR
گردشگری ١-٣٩٧٢٦-٩٥٠-١١٢ ٢٩٠٦٤٠٠١١٢٠٩٥٠٠٠٣٩٧٢٦٠٠١IR

لطفاً،جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه مراجعه نمائید.
www.sepehreagah.ir

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آگاه