برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق آگاه

مجمع عمومی  فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه  راس ساعت ١٦  مورخ ١٥/٠٤/٨٩  با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شد.
بر این اساس، با توجه به افزایش هزینه پشتیبانی نرم افزار صندوق از طرف شرکت رایان هم افزا ، افزایش سقف  هزینه های نرم افزار و پشتیبانی  با ارائه مداراک مثبته تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.