تعدیل قیمت سهام موجود در پورتفوی سهام

سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشند که بدلیل وجود صف خرید در اکثر سهام موجود در پورتفوی صندوق و عدم امکان خرید و بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت اوراق بهادار مصوب سازمان بورس ، قیمت سهام صندوق بر اساس برآورد قیمت تعادلی در محاسبات NAV صندوق منظور گردیده است.
خواهشمند است جهت سرمایه گذاری جدید موضوع فوق را مد نظر قرار دهید.
 
با تشکر