اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 8,372,747,963,914 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 315,595,475 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 315,890,616 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 317,777,584 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,530

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad